Organizacje pozarządowe są bliżej ludzi i ich potrzeb. Stają się więc coraz lepszym partnerem dla samorządu w realizacji jego zadań. Skupiają u siebie często ekspertów i ludzi z dużym doświadczeniem. Dają możliwość twórczej i kreatywnej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Szansą na poprawę jakości życia mieszkańców jest współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym. Zobacz, jakie formy współpracy z miastem możesz podjąć w swojej organizacji. 

Współpraca samorządu i NGO może być prowadzona w następujących formach:

 • zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych,
 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji publicznej i organizacje,
 • konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku publicznego
  z radą działalności pożytku publicznego (w przypadku jej powołania),
 • tworzenia wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się
  z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej.

Kluczowym dokumentem, określającym zasady współpracy pomiędzy władzami gminy-miasto Grudziądz a działającymi na jej terenie organizacjami pozarządowymi jest Program współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy na 2024 r.


Podstawowe akty prawne, regulujące działalność organizacji pozarządowych i ich współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r., poz. 166)

R
ozporzadzenie Przewodniczacego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporzadzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 615/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym

Zarządzenie Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym

 


Wzory ofert realizacji zadania publicznego oraz sprawozdań z wykonania tych zadań

Tryb konkursowy:

 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór zestawienia dokumentów księgowych

Tryb pozakonkursowy:

 

Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego  (w przypadku pominięcia otwartego konkursu ofert)  

Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego  (w przypadku pominięcia otwartego konkursu ofert)


Księga Znaku Urzędu Miejskiego w Grudziądzu i logotypy „Dofinansowano ze środków gminy-miasto Grudziądz”

Zobacz całą księgę znaku


Loga „Dofinansowano ze środków gminy-miasto Grudziądz”

Logo CMYK 
Stempel CMYK 
Logo RGB 
Logo RGB bez tła
Stempel RGB