person sitting near
        table
        working on
        laptop

Wszystkie organizacjie NGO

Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
Profil dzialalności
KRS
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
Lisie Kąty 20 86-302 Grudziądz
dyrektor@lisie.pl, administracja@lisie.pl
Profil dzialalności
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
KRS
KRS 271333
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Rydygiera 15/17
amazonkigrudziadz@onet.pl
Profil dzialalności
• działalność charytatywna, • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
KRS
KRS 341393
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
al. Sportowców 1-3
biuro@alksstal.org
Profil dzialalności
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
KRS
Ewidencja klubów sportowych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza poz. 3
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Sienkiewicza 22
biuro@basketstal.com.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
KRS
Ewidencja klubów sportowych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza poz. 16
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Piłsudskiego 14
olimpiaunia.grudziadz@wp.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
KRS
Ewidencja klubów sportowych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza poz. 2
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Dąbrowskiego 11-13
bz.grudziadz@bankizywnosci.pl
Profil dzialalności
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, • promocja i organizacja wolontariatu, • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
KRS
KRS 236719
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Malczewskiego 1
bractwowodniakow@gmail.com
Profil dzialalności
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • turystyka i krajoznawstwo.
KRS
KRS 58424
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
Plac Niepodległości 5
cech@cechgrudziadz.pl
Profil dzialalności
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
KRS
KRS 19027
Nazwa Organizacji
Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka
Adres i kontakt
ul. Piłsudskiego 14
grabowska@onet.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
KRS
KRS 44053
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Kościuszki 63/67
Profil dzialalności
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
KRS
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza poz. 4
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Mickiewicza 43
zarzadtm@gmail.com
Profil dzialalności
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
KRS
KRS 277362
Nazwa Organizacji
Ekologiczne Stowarzyszenie Rodzinne Ogrody Wodne „ROW”
Adres i kontakt
ul. Śniadeckich 1/84
Profil dzialalności
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
KRS
KRS 364587
Nazwa Organizacji
Front Narodowy
Adres i kontakt
ul. Langiewicza 4 a
zbigniew.schroder@gmail.com
Profil dzialalności
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
KRS
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza poz. 16
Nazwa Organizacji
Fundacja Blask
Adres i kontakt
ul. Konarskiego 26
annaskrzyszowska@gmail.com
Profil dzialalności
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
KRS
KRS 637533
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Elbląska 7/45
koty.grudziadz@poczta.onet.pl
Profil dzialalności
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
KRS
KRS 265307