person sitting near
        table
        working on
        laptop

Wszystkie organizacjie NGO

Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
Profil dzialalności
KRS
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Śniadeckich 6
stefaniabzowka@tlen.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, • turystyka i krajoznawstwo.
KRS
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza poz. 20
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Żeglarska 1
kstelektryk@wp.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, • turystyka i krajoznawstwo.
KRS
KRS 546868
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
al. Sportowców 3
stal@stalgrudziadz.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
KRS
KRS 65618
Nazwa Organizacji
Klub Windsurfingowy Oxyo
Adres i kontakt
ul. Korczaka 25
kwoxyo@gmail.com
Profil dzialalności
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
KRS
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza poz. 11
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Portowa 8
kwwisla@op.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
KRS
KRS 50474
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Parkowa 22/24
tpba.gr@wp.pl
Profil dzialalności
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, • działalność charytatywna, • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
KRS
KRS 242424
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Cegielniana 3
sp2jnk@interia.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
KRS
KRS 86818
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
Węgrowo 28 G 86-302 Grudziądz
zuldaniel@vp.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, • promocja i organizacja wolontariatu.
KRS
KRS 113431
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Konarskiego 36
mks_start_grudziadz@op.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
KRS
KRS 19105
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Nauczycielska 19
sylw31@poczta.onet.pl
Profil dzialalności
• ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
KRS
KRS 69278
Nazwa Organizacji
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Grudziądzkich Zakładów Pracy Koło Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień”
Adres i kontakt
ul. Mikołaja z Ryńska 10
miedzian.tg@wp.pl
Profil dzialalności
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, • turystyka i krajoznawstwo.
KRS
KRS 54767
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Strażacka 1
grudziadz@kujawy.psp.gov.pl grudziadz@kujawy.straz.gov.pl
Profil dzialalności
• ratownictwo i ochrona ludności
KRS
KRS 50989
Nazwa Organizacji
Ogólnopolski Związek Plantatorów Tytoniu
Adres i kontakt
ul. Droga Kurpiowska 62
ozpt@wp.pl
Profil dzialalności
• działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
KRS
KRS 626396
Nazwa Organizacji
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej
Adres i kontakt
ul. Czarnieckiego 9
osebikf@wp.pl
Profil dzialalności
• nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, • turystyka i krajoznawstwo.
KRS
KRS 306963
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
al. 23 Stycznia 26
kontakt@odmediacjodokomunikacji.pl
Profil dzialalności
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata, i wychowanie.
KRS
KRS 743368