person sitting near
        table
        working on
        laptop

Wszystkie organizacjie NGO

Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
Profil dzialalności
KRS
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Wyspiańskiego 1-3
falkos2@wp.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
KRS
KRS 750640
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Ciołkowskiego 1/27
info@lotniczygrudziadz.pl
Profil dzialalności
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
KRS
KRS 800910
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Moniuszki 22/5
Profil dzialalności
• działalność charytatywna, • działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
KRS
KRS 693721
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Wodna 3/5
cwk@grudziadz.pl cogito@pro.onet.pl
Profil dzialalności
• podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
KRS
KRS 157353
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
Biały Bór 145 C 86-302 Grudziądz
kontakt@pierwszeskrzypce.org.pl
Profil dzialalności
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
KRS
KRS 573578
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Waryńskiego 32/36 lok. 302
fundacja@fpzg.pl
Profil dzialalności
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • promocja i organizacja wolontariatu, • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
KRS
KRS 652178
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Waryńskiego 65
kontakt@pomimowszystko.org
Profil dzialalności
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, • promocja i organizacja wolontariatu, • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
KRS
KRS 638811
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Parkowa 23 D
przystan.grudziadz@gmail.com
Profil dzialalności
• wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, • działalność charytatywna, • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.
KRS
KRS 795822
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Filomatów 2
jakub.dejewski@gmail.com
Profil dzialalności
• działalność charytatywna, • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
KRS
KRS 0000971191
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Słoneczna 12
biuro@fundacja7zyczen.pl
Profil dzialalności
• działalność charytatywna, • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, • promocja i organizacja wolontariatu.
KRS
KRS 562710
Nazwa Organizacji
Grudziądzki Amatorski Klub Żużlowy
Adres i kontakt
ul. Kwidzyńska 26a
kontakt@mal-studio.pl
Profil dzialalności
• działalność charytatywna, • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
KRS
Ewidencja stowarzyszeń sportowych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza poz. 20
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Dąbrowskiego 11/13
prezes@balonygrudziadz.pl
Profil dzialalności
• działalność charytatywna, • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.
KRS
Ewidencja stowarzyszeń sportowych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza poz. 18
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Królowej Jadwigi 35
Profil dzialalności
• działalność charytatywna, • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • turystyka i krajoznawstwo.
KRS
KRS 347984
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Sobieskiego 12
gkporka@poczta.onet.pl
Profil dzialalności
• ochrona i promocja zdrowia, • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
KRS
KRS 242247
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Chełmińska 144
vanjazek@gmail.com
Profil dzialalności
• działalność charytatywna, • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
KRS
KRS 486066