person sitting near
        table
        working on
        laptop

Wszystkie organizacjie NGO

Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
Profil dzialalności
KRS
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Chełmińska 3B/4
miether@vp.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
KRS
KRS 15851
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Piłsudskiego 14
klub@olimpiagrudziadz.com
Profil dzialalności
• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
KRS
KRS 40725
Nazwa Organizacji
Grudziądzki Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych
Adres i kontakt
ul. Heweliusza 2/48
jaro_sz@vp.pl
Profil dzialalności
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
KRS
KRS 15824
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Klasztorna 6
grudziadz@caritas.pl bhoppe@caritas.pl
Profil dzialalności
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, • działalność charytatywna, • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
KRS
KRS 225584
Nazwa Organizacji
Grudziądzkie Stowarzyszenie Edukacji
Adres i kontakt
ul. Gąsiorowskiego 4
waldemarpustula@wp.pl
Profil dzialalności
• nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
KRS
KRS 55102
Nazwa Organizacji
Grudziądzkie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Królików i Drobiu Ozdobnego
Adres i kontakt
ul. Batorego 14/62
Profil dzialalności
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
KRS
KRS 261158
Nazwa Organizacji
Grudziądzkie Stowarzyszenie „Wierni Ojczyźnie”
Adres i kontakt
ul. Sikorskiego 34-36
wojtza@gmail.com
Profil dzialalności
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
KRS
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza poz. 30
Nazwa Organizacji
Grudziądzkie Towarzystwo Kolekcjonerów i Miłośników Sztuki Dawnej POMORZE
Adres i kontakt
ul. Dworcowa 14/1
adamstenzel@wp.pl
Profil dzialalności
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
KRS
KRS 152843
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Teatralna 1
m.a.o.gtk@gmail.com
Profil dzialalności
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
KRS
KRS 56758
Nazwa Organizacji
Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini”
Adres i kontakt
ul. Borówkowa 36/1
homini.grudziadz@wp.pl
Profil dzialalności
• wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.
KRS
KRS 211087
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Hallera 4
gtz_grudziadz@o2.pl
Profil dzialalności
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
KRS
KRS 140305
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Toruńska 6/1
alicja.klub@op.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, • promocja i organizacja wolontariatu, • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
KRS
KRS 187084
Nazwa Organizacji
Klub Inteligencji Katolickiej
Adres i kontakt
ul. Kościelna 21
wcetkowski@wp.pl
Profil dzialalności
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
KRS
KRS 41292
Nazwa Organizacji
Adres i kontakt
ul. Podlaska 22
j.prusik@wp.pl
Profil dzialalności
• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
KRS
KRS 610945
Nazwa Organizacji
Klub Seniora Regionalisty
Adres i kontakt
ul. Stara 5
Profil dzialalności
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
KRS
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Grudziądza poz. 10