Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu stworzonym na potrzeby Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 

Przejdź do: Ochrona Danych Osobowych

Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Urząd Miejski w Grudziądzu (dalej zwany jako Urząd) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *grudziadz.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Urzędu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Jakie dane o Tobie zbieramy lub możemy zbierać?

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami: gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwa organizacji pozarządowej i osoby która ją reprezentuje oraz jaki jest cel spotkania (rezerwacja sali i ile osób weźmie udział w spotkaniu) itp.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTPS,
 • kod odpowiedzi HTTPS,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)
  – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a nami będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytania.

W przypadku kontroli organów odpowiedzialnych za ochronę danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Twoje dane możemy udostępnić organom wymiaru ścigania i/lub sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli wysłałeś do nas zapytanie, możesz otrzymać od nas e-mail z odpowiedzią. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące tej sprawy.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W razie konieczności możemy zmienić lub usunąć znajdujące się u nas dane - wystarczy skontaktować się z nami za pomocą dowolnego medium. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasze strony internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Pliki Cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Niepożądane treści

Dbamy o to, aby nasz serwis internetowy nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim/ międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Nasze serwisy nie zawierają także treści pornograficznych, niemoralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego 

Ochrona danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Urząd informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz bądź z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez p.mazur@um.grudziadz.pl

I. Wskazanie administratora

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Grudziądzkim Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57, jest Prezydent Grudziądza, z siedzibą w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz.

II. Wskazanie inspektora ochrony danych


Inspektorem ochrony danych jest Piotr Mazur e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl adres do korespondencji: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,
tel. 693 721 077 lub 056 45 10 470.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Urząd w zakresie realizacji projektów w ramach Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 przetwarza dane osobowe w celach:

 • prowadzenia kalendarza rezerwacji pomieszczeń Centrum, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • udostępnienia pomieszczeń i wyposażenia Centrum, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • innych – przetwarzanie danych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jeżeli jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych osobowych na podstawie zgody, jest działaniem dobrowolnym. W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom Urzędu, podmiotów wyłonionychw otwartych konkursach ofert do realizacji zadań Centrum oraz osoby odwiedzające stronę internetową Centrum www.spichlerz57.pl.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku od daty udostępnienia pomieszczenia.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Urząd pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku
z tym przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.