ZARZĄDZENIE NR 276/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 12 maja 2023 r.

 

w sprawie Regulaminu Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 43 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1. 1. Ustalam Regulamin Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57, zwany dalej „Regulaminem”.

Regulamin określa cele i zadania Centrum oraz zasady rezerwacji i korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Centrum.

§2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Centrum – oznacza to Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57;
 • organizacji pozarządowej – oznacza to organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571), prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Grudziądza lub na rzecz jego mieszkańców;
 • grupie nieformalnej – oznacza to grupę mieszkańców Grudziądza, realizującą działania na rzecz miasta lub jego mieszkańców, reprezentowaną przez lidera;
 • mieszkańcach – oznacza to mieszkańców Grudziądza, w szczególności mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją;
 • mieście – oznacza to gminę-miasto Grudziądz;
 • podmiocie korzystającym – oznacza to organizację pozarządową lub grupę nieformalną korzystającą z pomieszczeń i wyposażenia Centrum;
 • Punkcie Informacji – oznacza to miejsce (oznaczone tabliczką „Reakcja”), w którym osoby i podmioty korzystające z Centrum uzyskają niezbędne informacje dotyczące działalności Centrum;
 • Wydziale – oznacza to Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.


§3. 1. Miasto prowadzi Centrum we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Dyrektor Wydziału.

Obsługę Centrum zapewniają pracownicy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz organizacje pozarządowe wyłonione w otwartych konkursach ofert.

§4. 1. Centrum mieści się w Grudziądzu przy ul. Spichrzowej 57.

 1. Godziny pracy Centrum są podane na stronie internetowej www.Spichlerz57.

 

Rozdział 2
Cele i zadania Centrum

§5. Centrum powstało w celu prowadzenia działań umożliwiających podniesienie aktywności społecznej mieszkańców, integracji różnych środowisk społecznych oraz bezpośredniego włączenia mieszkańców w proces zmian społecznych związanych z rewitalizacją.

§6. Cele działalności Centrum obejmują w szczególności:

 • stwarzanie warunków do działania i rozwoju organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, wolontariuszom i mieszkańcom, z wyjątkiem działań o charakterze politycznym, religijnym i komercyjnym;
 • wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych poprzez doradztwo, szkolenia i udzielanie informacji;
 • inspirowanie i stwarzanie szans do podejmowania kreatywnych działań przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • promocję działań organizacji pozarządowych;
 • łączenie sektora organizacji pozarządowych;
 • wspieranie i angażowanie lokalnych liderów chcących działać wspólnie i na rzecz społeczności lokalnej;
 • pomoc przy powstawaniu nowych organizacji pozarządowych;
 • rozwój i promocję wolontariatu;
 • integrację i aktywizację mieszkańców;
 • zachęcanie do współpracy organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, wolontariuszy, mieszkańców, jednostek organizacyjnych miasta i instytucji publicznych.


§7. Centrum pełni rolę inkubatora przedsiębiorczości społecznej, do którego zadań należy w szczególności:

 • udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia Centrum podmiotom wyłonionym w otwartych konkursach ofert do realizacji zadań Centrum na podstawie odrębnych umów;
 • umożliwianie organizacjom pozarządowym korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Centrum na prowadzenie działań statutowych oraz grupom nieformalnym na prowadzenie działań zgodnych z celami Centrum;
 • prowadzenie działań edukacyjnych i kulturalnych oraz działań z zakresu integracji społecznej;
 • organizowanie spotkań, warsztatów i wykładów z zakresu partycypacji społecznej i bezpieczeństwa publicznego;
 • prowadzenie szkoleń, warsztatów i doradztwa dla lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców zamierzających utworzyć podmioty społeczne;
 • informowanie organizacji pozarządowych o możliwości udziału w projektach, konkursach, spotkaniach i szkoleniach;
 • prowadzenie ogólnodostępnej kawiarni „Spichlerz 57”.

 

Rozdział 3
Pomieszczenia i wyposażenie Centrum

§8. W skład Centrum wchodzą następujące pomieszczenia:

 • kawiarnia „Spichlerz 57” – ogólnodostępna kawiarnia (usytuowana w piwnicy), połączona z dwupoziomowym tarasem z widokiem na Wisłę, kawiarnia służy również do prowadzenia warsztatów i spotkań integracyjnych;
 • Reakcja – Punkt Informacji (na parterze), do którego zadań należy w szczególności:
 1. informowanie o działalności Centrum,
 2. wydawanie i przyjmowanie wniosków o udostępnienie pomieszczeń i wyposażenia Centrum,
 3. udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia Centrum,
 4. dysponowanie szafkami skrytkowymi i urządzeniem wielofunkcyjnym,
 5. instruowanie o sposobie korzystania z udostępnianego wyposażenia;
  • Motywacja – mała sala szkoleniowa (na pierwszym piętrze od strony Wisły), wyposażona w podwieszany rzutnik i ekran, biurko, stoły i krzesła dla 20 osób;
  • Rozwój – mała sala wielofunkcyjna (na pierwszym piętrze od strony ul. Spichrzowej), wyposażona w stoły i krzesła dla 10 osób, przeznaczona m.in. do prowadzenia warsztatów, małych spotkań grupowych, spotkań indywidualnych oraz dyżurów specjalistów;
  • Inspiracja – duża sala szkoleniowa (na drugim piętrze od strony Wisły), wyposażona w przenośny ekran i rzutnik, biurko i krzesła dla 40 osób, w przypadku organizowania większych spotkań istnieje możliwość połączenia sal Inspiracja i Pasja w dużą salę wielofunkcyjną;
  • Pasjasala konferencyjna (na drugim piętrze od strony ul. Spichrzowej), wyposażona
   w stoły konferencyjne i krzesła dla 12 osób;
  • Regeneracja – pomieszczenie socjalne (na drugim piętrze), wyposażone w niezbędny sprzęt i naczynia umożliwiające przygotowanie kawy i herbaty.

§9. Centrum umożliwia podmiotom korzystającym korzystanie z:

 • pomieszczeń wymienionych w § 8 pkt 3-7;
 • wyposażenia obejmującego: rzutniki, ekrany, laptopy, nagłośnienie, flipcharty, sztalugi i szafki skrytkowe;
 • dostępu do sieci Wi-Fi;
 • urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) na potrzeby organizowanych wydarzeń,
  pod warunkiem posiadania własnego papieru i nie więcej niż 50 stron.

 

Rozdział 4
Zasady rezerwacji pomieszczeń i wyposażenia Centrum

§10. Z pomieszczeń i wyposażenia Centrum mogą korzystać organizacje pozarządowe
na działania związane z prowadzeniem zadań statutowych oraz grupy nieformalne w celach zgodnych z działalnością Centrum. 

§11. 1. Udostępnienie pomieszczeń i wyposażenia Centrum następuje na wniosek organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

 1. Wniosek jest dostępny:
 • w formie elektronicznego formularza do wypełnienia na stronie www.spichlerz57.pl;
 • w wersji elektronicznej do pobrania i wydrukowania w formie papierowej na stronie spichlerz57.pl;
 • w wersji papierowej w Punkcie Informacji.
 1. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
 2. Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
 3. Wnioskodawca składając wniosek potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Wniosek można złożyć poprzez:
 • wypełnienie formularza elektronicznego na stronie www.spichlerz57.pl lub
 • wypełnienie i podpisanie przez przedstawiciela organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej, a następnie:
  1. przesłanie w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail spichlerz57@um.grudziadz.pl lub
  2. dostarczenie do Punktu Informacji.
 1. Wniosek należy złożyć nie później niż 7 dni roboczych i nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wydarzenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest niedochowanie 7-dniowego terminu złożenia wniosku, pod warunkiem dostępności pomieszczeń i akceptacji pracownika Punktu Informacji.
  12. 1. W przypadku nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnionego wniosku pracownik Punktu Informacji niezwłocznie informuje wnioskodawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku w ciągu 3 dni roboczych od daty poinformowania.
  2. Nieusunięcie braków we wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyznaniem rezerwacji.

§13. 1. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń.

 1. O dokonaniu rezerwacji decyduje dostępność pomieszczeń i/lub wyposażenia Centrum w terminie wskazanym przez wnioskodawcę.
 2. Pracownik Punktu Informacji w ciągu 2 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku i wskazuje zarezerwowane pomieszczenie.
 3. Wnioskodawca może korzystać wyłącznie z pomieszczenia i wyposażenia Centrum wskazanego przez pracownika Punktu Informacji.
 4. Wnioskodawca może korzystać z pomieszczeń i wyposażenia Centrum tylko w celu określonym we wniosku.

 §14. 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym pracownika Punktu Informacji oraz uczestników organizowanego wydarzenia.

Trzykrotne odwołanie przez wnioskodawcę rezerwacji bez poinformowania Punktu Informacji może skutkować brakiem możliwości korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Centrum przez okres 3 miesięcy od daty ostatniej rezygnacji.

§15. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Wydziału zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania terminu rezerwacji pomieszczenia.

Pracownik Punktu Informacji niezwłocznie informuje wnioskodawcę o zmianie lub odwołaniu rezerwacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

§16. Kalendarz rezerwacji pomieszczeń jest dostępny na stronie www.spichlerz57.pl.

 

Rozdział 5
Zasady korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Centrum

§17. 1. Pomieszczenia i wyposażenie Centrum są udostępniane podmiotom korzystającym bezpłatnie.

 1. Wszystkie wydarzenia organizowane w Centrum są bezpłatne dla ich uczestników.
 2. Wydarzenia organizowane w Centrum przez podmioty korzystające mogą mieć charakter zamknięty (dla członków organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych) lub otwarty.

§18. 1. Pomieszczenia Centrum są udostępniane podmiotom korzystającym w godzinach pracy Centrum.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Wydziału może wyrazić zgodę
  na udostępnienie pomieszczeń poza godzinami pracy Centrum.

§19. 1. Pracownik Punktu Informacji w celach statystycznych prowadzi ewidencję osób korzystających z Centrum.

 1. Przedstawiciel podmiotu korzystającego po zakończeniu wydarzenia informuje pracownika Punktu Informacji o faktycznej liczbie osób biorących udział w spotkaniu.

§20. 1. Podmioty korzystające z pomieszczeń Centrum są zobowiązane przestrzegać podanych we wniosku godzin rezerwacji.

 1. Podane we wniosku godziny rezerwacji powinny uwzględniać czas na przygotowanie pomieszczenia na wydarzenie oraz przywrócenie pomieszczenia po spotkaniu do stanu pierwotnego, w szczególności na ustawienie stołów, krzeseł, umycie naczyń, posprzątanie, opróżnienie pojemników na śmieci.

§21. 1. Podmioty korzystające ponoszą pełną odpowiedzialność za udostępnione wyposażenie, w tym odpowiedzialność materialną, za szkody powstałe w czasie dysponowania wyposażeniem Centrum.

 1. Podmioty korzystające z wyposażenia Centrum są zobowiązane oddać sprzęt
  w nienaruszonym stanie i w pierwotnej konfiguracji.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty udostępnionego wyposażenia, podmioty korzystające są zobowiązane do naprawienia wyrządzonej szkody lub zwrotu równowartości wyposażenia w wysokości i na zasadach określonych przez Dyrektora Wydziału.

§22. 1. Po zakończeniu wydarzenia podmioty korzystające są zobowiązane do zabrania swoich przedmiotów, w tym do opróżnienia szafki skrytkowej.

 1. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu przez podmioty korzystające.

§23. Osoby i podmioty korzystające z Centrum są zobowiązane w szczególności do:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • oszczędnego gospodarowania ogólnodostępnymi mediami (woda, energia elektryczna, ogrzewanie);
 • zachowania porządku i czystości;
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego;
 • organizowania wydarzeń w sposób niezakłócający spotkań w innych pomieszczeniach;
 • podporządkowania się zaleceniom pracownika Punktu Informacji;

§24. Na terenie Centrum zabrania się w szczególności:

 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzenia działań o charakterze politycznym, religijnym i komercyjnym;
 • prowadzenia zbiórek publicznych;
 • używania wyrobów tytoniowych;
 • używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych;
 • przebywania osób będących w stanie nietrzeźwości lub w stanie wskazującym na użycie środków, o których mowa w pkt 5.

§25. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne nie mogą posługiwać się adresem i numerem telefonu Centrum, jako adresem swojej siedziby i danymi kontaktowymi.

§26. 1. Budynek i pomieszczenia Centrum są monitorowane.

 1. 2. Zasady monitoringu określa Zarządzenie Nr 458/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2021 r. w sprawie „Polityki Monitoringu Wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu”.

§27. W przypadku zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających
na terenie Centrum, osoby i podmioty korzystające są zobowiązane niezwłocznie poinformować o tym fakcie odpowiednie służby i/lub pracownika Punktu Informacji.

§28. 1. Osoby i podmioty korzystające z przestrzeni Centrum, swoją obecnością potwierdzają, że akceptują Regulamin i zobowiązują się do jego przestrzegania.

 1. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu pracownik Punktu Informacji może poprosić o opuszczenie Centrum i/lub wezwać Policję lub Straż Miejską.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu jest odnotowywanie przez pracownika Punktu Informacji i może skutkować brakiem możliwości korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Centrum przez okres 3 miesięcy od daty stwierdzenia naruszenia.

 

Rozdział 6
Przepisy końcowe

§29. Wszelkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane przez Prezydenta Grudziądza, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Wydziału.

§30. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§31. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Papierowy wniosek możesz pobrać, wydrukować i przynieść do Spichlerza 57, albo wysłać nam na maila spichlerz57@um.grudziadz.pl. Poza tym zapoznaj się z klazulą RODO